ROBLOX Player 0.438.0.14054

ROBLOX Player 0.438.0.14054

Roblox Corporation – Shareware – Android iOS Windows Mac Linux
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
ROBLOX là một công cụ trò chơi nhiều người trực tuyến cho các trẻ em để xây dựng thế giới và các trò chơi với các kỹ thuật số khối. Nền tảng này cung cấp sự kết hợp giữa Legos, Minecraft và Second Life.

Tổng quan

ROBLOX Player là một Shareware phần mềm trong danh mục Máy chủ được phát triển bởi Roblox Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.445 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ROBLOX Player là 0.438.0.14054, phát hành vào ngày 07/07/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 02/08/2012.

ROBLOX Player đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac/Linux.

Người sử dụng của ROBLOX Player đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ROBLOX Player!

Cài đặt

người sử dụng 1.445 UpdateStar có ROBLOX Player cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Roblox Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại